لاخیرة فِی الحیات ِالا مَع الصِحة
( اگر تندرستی نباشد زندگی را لذتی نیست.)
پیامبر اکرم (ص)