شماره تماس پست نام و نام خانوادگی ردیف
02182778895 مدیرکل سید ابوالفضل تجلی 1
02182778896 معاون مدیر محمد نقی یوسف پور 2
02182778827 کارشناس مسئول برادران سعیدکوثری 3
02182778873 کارشناس مسئول خواهران زهره سادات خیرخواهان 4
02182778874 کارشناس زکیه علی ابادی 5